مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مرتضی
نام خانوادگی:فاطمی
آدرس وب سایت:saghiemarefat.ir
نخصص ها:فقه و اصول